بازده اوراق قرضه شرکتی کره جنوبی 3، 2023

(%) مدوله جلسه(%) (BP)

سل یک ساله 3.
707 3.
740 -3.
3

سل 2 ساله 3.
866 3.
976 -11.
0

سل 3 ساله 3.
791 3.
878 -8.
7

سل 10 ساله 3.
776 3.
840 -6.
4

MSB 2 ساله 3.
842 3.
947 -10.
5

CB 3 ساله (AA-) 4.
471 4.
558 -8.
7

CD 91 روزه 3.
610 3.
610 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت